صفحه اصلی > اخبار > محتوای
شما به ارگونومیک فکر میکنید؟
- Aug 14, 2018 -

ارگونومی نیز مهندسی انسانی یا ارگونومی، یک رشته جدید پس از جنگ جهانی دوم است. این رابطه انسان و ماشین را به عنوان هدف مطالعه می کند و اندازه گیری، آمار و تجزیه و تحلیل را به عنوان روش تحقیق پایه می گیرد. از دیدگاه طراحی داخلی، عملکرد اصلی ارگونومی، ایجاد فاکتورهای محیط زیست داخلی است که با درک صحیح فیزیولوژی و روانشناسی به نیازهای فعالیت های زندگی انسانی سازگار است تا بتواند به هدف بهبود کیفیت محیط داخلی برسد. . عملکرد ارگونومیک در طراحی داخلی عمدتا در جنبه های زیر قابل ذکر است:

1، برای تعیین محدوده فضا برای ارائه اساس

2، ارائه پایه ای برای طراحی مبلمان

3. ارائه پایه ای برای تعیین سازگاری اندام های حسی.

Related Products